Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.carbonstar.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.


Prodávající

Prodávajícím je firma KorCo+, s. r. o. se sídlem Kostelní 10/5, Liberec. IČ: 28735561, DIČ: CZ28735561

Kupující

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím - spotřebitelem, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění novel.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím – Podnikatelským subjektem, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí Obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.) a souvisejícími předpisy, vše ve znění novel. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická osoba a ta fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí na daňovém dokladu IČ a/nebo DIČ.

Tyto obchodní podmínky zahrnují Všeobecné obchodní podmínky, Platební podmínky, Dodací podmínky a Reklamační řád firmy KorCo+, s. r. o., Liberec.


Uzavření kupní smlouvy

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami, dodacími a platebními podmínkami a s reklamačním řádem, a že s nimi v plném znění souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Veškeré zboží je až do úplného zaplacení objednávky majetkem firmy KorCo+, Liberec. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny.

Nabídky dodavatele v katalozích, prospektech i na internetu představují nezávaznou informaci o nabízeném zboží a nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Dodavatel si vyhrazuje právo oprav tiskových a jiných chyb bez jakékoliv odpovědnosti na své straně. Technické specifikace uvedené u jednotlivých výrobků (rozměry, hmotnost, vyobrazení apod.) jsou pouze orientační a mohou se lišit od skutečnosti.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://coi.cz.


Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i daňový doklad, který zároveň slouží jako záruční list.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá prostřednictvím e-mailu.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující alespoň jednou nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává

- změnila se výrazným způsobem prodejní cena

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

Pokud kupující platí objednané zboží převodem a částka, kterou zaplatí je nižší, než částka, která byla stanovena, je povinností prodávajícího zákazníka upozornit a domluvit se na doplatku.


Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to prostřednictvím emailu. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Při převzetí zásilky je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno ihned telefonicky oznámit prodávajícímu. Sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat e-mailem prodávajícímu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.

Odesláním objednávky souhlasí kupující s těmito obchodními podmínkami v celé šíři a bezvýhradně.

Při nevyzvednutí balíku má právo prodejce na úhradu nákladů spojených s odesláním Vámi objednaného zboží.


Objednávka

Objednávat je možno prostřednictvím elektronického obchodu nebo emailu. V případě moto dílů lze objednávat pouze e-mailem. Veškeré objednávky vyřizujeme zpravidla do 3 pracovních dnů, nejpozději však do 2 týdnů a to v pořadí, v jakém byly doručeny. V případě zájmu o přesnější informace o termínu dodání zboží, pište prosím na e-mail, jež je uveden na internetových stránkách.

Náležitosti objednávky:

• Jméno, fakturační adresa, IČ (DIČ) a dodací jméno a adresa v případě, že se liší od fakturační u kupujícího, nikoliv spotřebitele.

• Jméno, dodací adresa u spotřebitele.

• Telefonické spojení nutné pro případné změny v objednávce či problém ze strany prodávajícího (např. informace o dodací
  lhůtě apod.)

• Kód, popis, množství a cena zboží dle údajů na e-shopu.

• Případné doplňující informace.

Vyplnění povinných položek je podmínkou platnosti elektronické objednávky. V případě chybějících údajů si prodávající vyhrazuje právo objednávku nepřijmout. O této skutečnosti musí kupujícího informovovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

Při chybné objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží si prodávající vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatek 200,- Kč za každý jednotlivý kus. Přijaté objednávky jsou ze strany kupujícího závazné a nelze je zrušit bez storno poplatků. Dodavatel je povinen sdělit kupujícímu na dotaz stav jeho objednávky.

Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce). Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad poznamenat tyto na přepravním listu a neprodleně je písemně oznámit dodavateli. Pokud je zboží zasláno na dobírku, je řidič přepravce oprávněn převzít dobírku a převzetí peněz potvrdí na přepravním listu. Daňový doklad je pak přiložen v balíku.

Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení z důvodu:

- bez udání důvodu
- zboží již není možné pro Kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek.

V případě zakázkové výroby, tj. při objednání jiných dílů, než které jsou prezentovány prostřednictvím eshopu www.carbonstar.cz, u kterých je potřeba dělat úpravy, technický vývoj, model, formu, prototyp, a tomu odpovídající kalkulaci:

• Nelze odstoupit od kupní smlouvy

•Budou předem, tj. před objednáním, fakturovány náklady na zpracování podkladů potřebných pro kalkulaci výrobku dle skutečně vzniklých nákladů, které budou přílohou předmětné faktury. Faktura se v případě odebrání zboží stává součástí kupní ceny, tj. kalkulovaná cena bude o tuto cenu snížena.


Odstoupení od smlouvy

Stornovat objednávku lze i bez udání důvodu do 14 dnů, avšak dojde-li ke stornu objednávky po odeslání zboží Kupujícímu, je zákazník povinen uhradit dopravné a zajistit doručení zboží zpět k dodavateli.

V případě zrušení objednávky zboží zákazník odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Přijetí storno objednávky je dodavatelem vždy potvrzeno a jsou upřesněny podmínky zrušení objednávky. Peníze jsou vráceny prostřednictvím bankovního převodu, proto, v odstoupení od smlouvy, je nutné vždy uvést číslo bankovního účtu. Vrácení finančních prostředků proběhne do 14 dnů.

Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu.


Postoupení

Kupující není oprávněn postoupit jakákoliv práva a pohledávky ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu dodavatele.

Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakákoli práva proti pohledávce dodavatele.


Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník poskytnutím svých osobních údajů dává souhlas se zasíláním reklamy a informací o produktech na adresu, kterou uvedl při zadávání objednávky. Kdykoliv však může vyjádřit nesouhlas se zpracováním a využitím Vašich osobních dat k reklamním účelům.

Veškerá uložená osobní data Kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze.


Platební podmínky

Prodávající akceptuje tyto způsoby platby:

• Převodem - platba předem na účet. Informace o platbě Vám budou zaslány e-mailem a zboží bude 
  odesláno až po přijetí platby na účet. Vždy důsledně vyplňujte variabilní symbol!

• Platba platební kartou

• Paypal

Způsob platby lze zvolit při nákupu v detailu košíku. Všechny uvedené ceny jsou včetně balného.


Dodací podmínky

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty.


Česká pošta

Doručení probíhá obchodním balíkem. Je garantovaná doba doručení do 24 hodin od odeslání balíku. Při odeslání balíku Vám bude zasláno emailové oznámení s číslem balíku.

Balík by Vám měl být doručen následující den po expedici objednávky. O expedici objednávky budete vyrozuměni e-mailem. V případě, že Vás zaměstnanec České pošty nezastihne doma, uloží výzvu o vyzvednutí objednávky na pobočce České pošty. Změnu pobočky, na které si chcete balík vyzvednout, můžete provést telefonicky.

Číslo balíku slouží ke sledování balíku. Česká pošta tuto možnost nabízí na adrese:
http://www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/sledovani-zasilky.php


Ceník poštovného
Poštovné je ZDARMA při nákupu jakéhokoliv zboží ze sekce nábytek a při nákupu nad 5000 Kč z ostatních sekcí.

Při nákupu do 5000 Kč, nejedná-li se o zboží ze sekce nábytek, je poštovné stanoveno takto:

Doručení Českou poštou - 121 Kč s DPH

Při objednávce zboží, které je skladem, je veškeré zboží expedováno od 1 do 7 pracovních dnů po obdržení objednávky. U ostatního zboží je dodací lhůta stanovena na 10 týdnů. V případě bezhotovostní úhrady převodem se začíná dodací lhůta počítat až po připsání příslušné částky na náš účet.

Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad, který slouží současně jako dodací a záruční list.


Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno na e-shopu www.carbonstar.cz a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.)


Vyřízení reklamace
:

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby). Pro řádné uznání reklamace je nutno doložit kopii dokladu o koupi zboží, jehož se reklamace týká. Dále je nutné reklamovat zboží kompletní, tak jak bylo kupujícímu doručeno.


Záruční podmínky

Zákonná záruční lhůta na dodané zboží je 24 měsíců. Pro kupujícího, který je spotřebitelem, platí záruční doba na veškeré spotřební zboží vždy 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Záruční doba pro kupujícího, který je podnikatelským subjektem, je stanovena na 6 měsíců.


Do záruky nespadají kromě dalších tyto případy:

- zboží bylo reklamováno po záruční době

- zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno

- zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze

- zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem

- došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu

- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

- zboží bylo poškozeno při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není
  povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).


Před začátkem reklamačního řízení je nutné kontaktovat prodávajícího e-mailem na adrese info@carbonstar.cz a popsat zběžně druh závady. Prodávající rozhodne o dalším postupu a při nutnosti zaslání výrobku zpět, postupujete dle domluvy s prodávajícím.

Reklamované zboží je nutné doručit osobně či poštou na adresu prodávajícího: Řeznická 1332/7, Liberec 1, 460 01. Při zasílání poštou je nutné uvést zpáteční adresu.

Při reklamaci, prosím, přiložte kopii daňového dokladu a přesný popis závad a jejich projevů v případě, že zboží zasíláte poštou.

Kupující může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží nebo výměnu zboží za nové. V některých případech je rovněž možné požadovat odstoupení od kupní smlouvy a navrácení kupní částky.

O reklamaci bude rozhodnuto (tj. reklamované zboží bude přijato či odmítnuto k vyřízení reklamace), ihned po doručení zboží na adresu prodávajícího, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů.

V případě neoprávněné reklamace (zboží bude odmítnuto k vyřízení reklamace) má prodávající právo požadovat po kupujícím úhradu nákladů spojených se zasláním reklamovaného zboží zpět kupujícímu.

Prodávající je povinen reklamaci vyřídit v zákonné lhůtě 30-ti dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet okamžikem vytknutí vady. Jelikož se jedná o specifické zboží vyráběné na zakázku, může, po dohodě se spotřebitelem doložené, vyřízení reklamace trvat až 90 dnů v závislosti na technologické náročnosti případných oprav.